В нашия речник ще намерите всички важни понятия, свързани с темата транспорт. Информирайте се сега!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Международно споразумение за сухопътен транспорт на опасни товари
 • AÖSp

  Общи условия на спедиторите в Австрия (AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen)  Прилагането на Общите условия на спедиторите в Австрия (AÖSp) трябва да бъде договорено. Те уреждат правоотношенията между възложител и спедитор, както и отговорността на спедитора.

 • Арамид - тъкан от арамидни влакна

  Арамидът е жълт и негорим специален материал за покривни брезенти.
 • ATA-карнет

  ATA-карнетът се издава от търговско-промишлените палати на страните и се нарича международен митнически гаранционен документ.
  Той служи за митническата обработка на стоки, предназначени за временен внос/износ (напр. панаири, строителни обекти в чужбина и т.н.).

B

 • BAG

  Немска федерална служба за превоз на стоки (BAG) (www.bag.bund.de)
 • Борса за товари

  На борсата за товари (в повечето случаи онлайн) се водят преговори за товари и превози между товародатели и доставчици на транспортни услуги.

C

 • CEMT-разрешително

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Европейска конференция на министрите на транспорта ЕКМТ)

  Броят и разпределението на CEMT-разрешителните по страни се определя ежегодно въз основа на резолюцията на Европейската конференция на министрите на транспорта (Международен транспортен форум ITF). Това разрешително дава право да се извършват шосейни превози с търговска цел между 45-те страни членки на CEMT.
 • Челна стена/борд

  Челният борд е стената, намираща се в предната част на ремаркето (откъм кабината на шофьора)
 • CIM

  CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

  CIM са Единните правила за договора за международен железопътен превоз на товари и са в Приложение B на Конвенцията COTIF.  Виж също COTIF.

 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" или "Етичен кодекс" е сборник от желателни начини на поведение в различни ситуации и връзки, за спазването на които фирмите в повечето случаи се задължават доброволно.
  Концернът WALTER GROUP е разработил собствен Code of Conduct, който служи на нашите служители и ръководни кадри като указание за техните решения и предприемачески действия.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT е нашият онлайн портал за клиенти, чрез който заявките могат да се изпълняват удобно с кликване на мишката. Други характеристики: актуален преглед на заявките и предоставяне на допълнителна полезна информация.

  Демо версия


  Портал за клиенти CONNECT

 • COTIF

  COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

  Тук става дума за Конвенцията за международни железопътни превози. Тя засяга трансграничните превози, както на товари, така и на хора. (www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/)

D

 • daN

  daN е обозначението за деканютон. Нютон [ˈnjuːtn] (знак N) е мерна единица за физическата величина сила, която се използва в Международната система за мерни единици (SI). daN е мерна единица, която се използва например при укрепването на товари за посочване на товароносимостта или здравината на въжета или колани. Тя отговаря приблизително на силата на тежестта, която действа върху тяло с маса 1 кг, т.е. колан с максимално натоварване 1000 daN може да издържи прибл. 1000 кг.
 • Диагонално стягане

  Метод за укрепване на товара според геометричната форма за защита от действието на сили в посока на движението или обратно на посоката на движение. Използва се в химическата индустрия.  Виж също Плътно товарене според формата.

E

 • ECTA

  "European Chemical Transport Association" е обединение на европейски фирми за сухопътен транспорт с цел подобряване на стандартите за ефективност на извършваните превози, безопасността, качеството, околната среда и социалните аспекти при превоза на химически продукти в Европа. Освен това ECTA е организатор на инициативата "Responsible Care" за сектора на сухопътния транспорт в Европа. (www.ecta.com)
 • EDI-интерфейс присъединяване

  EDI означава Electronic Data Interchange = Електронен обмен на данни  Electronic Data Interchange (EDI)

 • EN 12195-1

  Задължителен стандарт в цяла Европа за изчисляване на силите за обезопасяване при укрепването на товари - важи за превозни средства с общо тегло над 3,5 тона.

  Стандарти за укрепване на товара

 • EN 12642 XL

  Стандартът EN 12642 XL е понятие във връзка с укрепването на товара. Тук става дума за европейски стандарт за подсилени конструкции на надстройките на транспортните средства. XL-ремаркетата отговарят на този стандарт (подсилени надстройки). Целият автопарк от полуремаркета на LKW WALTER за комбинирани превози отговаря на стандарта EN 12642 XL.

F

 • FBL

  FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

  FBL е документ за приемане и застраховане на стоката. Този, който държи документа физически в ръце, има право да се разпорежда със стоката.
 • FCR

  FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

  Това е потвръждение за приемане от спедитора (спедиторски транспортен документ с удостоверяващ характер).
 • FIATA

  FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

  FIATA е "Международна федерация на спедиторските организации", която е създадена на 31 май 1926 г. във Виена. Тя има около 40 000 членове (спедитори) в 150 страни. FIATA има консултантски статус в ООН, а централата й е в Цюрих.
 • FTL

  FTL е английското съкращение на "Full Truck Load" (комплектен товар).  Виж също Комплектен товар.

G

 • Global Compact

  Global Compact=Глобалният договор е най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост под патронажа на ООН. Тя е призив към фирмите да съобразяват своите стратегии и действия с универсалните принципи за правата на човека, работата, околната среда и антикорупцията, и да вземат мерки за насърчаване на обществени цели. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)
 • GREEN transport

  "GREEN transport" е запазена марка на LKW WALTER, под която са обединени всички наши дейности за намаляване на вредните емисии при превозите.  GREEN transport

 • Групажни дъски

  Групажните дъски са средства за укрепване на товара. Те се наричат още напречни фиксиращи дъски или междинни укрепвания. Служат за укрепване според геометричната форма, което възпрепятства разместването на товара напред или назад.
 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Общи условия за съвместна работа)

  Те са основата за бъдещото сътрудничество с нашите транспортни партньори.

H

 • HACCP

  HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)

  Представлява система за управление от превантивни мерки. Служи за идентифициране, оценяване и овладяване на значими опасности за здравето, които могат да възникнат при транспортирането на хранителни продукти. Целта е да се предложи максимално голяма безопасност на хранителните продукти и да се гарантира защита на крайните потребители.
 • Havarie-Grosse (авария)

  Израз за необичайни събития и инциденти в речното и морското корабоплаване.
  Плащанията при авария са разходи за спасяване на кораба и товара от обща опасност, за които собствениците на кораба и на товара отговарят поравно.

I

 • Инкотермс

  Инкотермс (англ. Incoterms - International Commercial Terms) са стандартизирани международни търговски клаузи. Те се съставят и издават от Международната търговска камара (актуална редакция: Инкотермс 2010). Страните (продавач, купувач) по дадена търговска сделка, могат да договорят клаузата по Инкотермс. С помощта на Инкотермс се регламентират най-важните задължения на продавача и купувача, най-вече прехвърлянето на риска и разходите за доставката.  Инкотермс

 • Интермодален морски транспорт на къси разстояния (Short Sea Shipping)

  Интермодалният морски транспорт на къси разстояния (Short Sea Shipping) означава превоз на товари по море в рамките на един континент. За LKW WALTER той е един от възможните транспортни пътища в комбинираните превози.  Виж също Комбиниран транспорт.

 • Интермодален транспорт

 • IRU

  IRU = International Road Transport Union (Международен съюз за автомобилен транспорт)

  Седалището му е в Женева и представлява общо интересите на автомобилния транспорт и е организатор на системата TIR карнет.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER има сертификат за качество съгласно ISO 9001 от 1992 г. и екологичен сертификат съгласно ISO 14001 от 2016 г.  ISO Сертификат (PDF)

J

 • Joloda

  Запазена търговска марка. Идва от името на откривателя и основателя на фирмата Johnstone George.
  JOLODA означава спестяваща време и сили система за натоварване върху ремаркета, която се използва най-вече за превоз на хартия.

K

 • Каботаж

  Каботаж е извършването на транспортни услуги в рамките само на една страна от чуждестранна транспортна фирма.
 • Канал за рулони

  Ламаринените и стоманени ролки се наричат също рулони. За да може тези рулони (ролки, които могат да тежат няколко тона) да бъдат натоварени безопасно, е необходима или съответната опаковка (стойка) или ремарке с канал за рулони.
  Вдлъбнатината е покрит канал на пода на ремаркето с дължина около 5 до 8,5 м. Ако каналът е покрит, на тези транспортни средства може да бъде натоварена всякаква друга стока.  Автомобилен парк от полуремаркета на LKW WALTER

 • Клас на двигателя (EURO 2, 3, 4, 5, 6)

  Класовете на двигателя EURO 2, 3, 4, 5 или 6 показват различните класове двигатели на товарните автомобили с ниски шумови и вредни емисии.
  LKW WALTER работи предимно с транспортни партньори с екологично оборудване от клас EURO 5.
 • Коефициент на триене µ (мю)

  Когато товарът стои върху товарната повърхност, между него и пода на полуремаркето възниква триене, което се изразява чрез коефициент на триене. Той служи за изчисляване на възможността от разместване на товара и на необходимия брой укрепващи колани.
 • Комбинирано укрепване на товара

  При комбинираното укрепване на товара се комбинират елементи от укрепването чрез плътно товарене според формата на товарното помещение и укрепването чрез пристягане към пода. Стоката се товари например плътно до челния борд и се пристяга с колани към пода. В практиката това е често използван метод за укрепване на товара.  Методи за укрепване на товара

 • Комбиниран транспорт

  За извършването на транспорт, който максимално да щади околната среда и да е съобразен с разходите, се съчетават при комбинирания транспорт различните видове превозни средства - камион, железница и кораб.

  • Влак/Кораб за основното разстояние (екологично транспортно решение)
  • Автомобилен транспорт в началото и края на процеса (гъвкаво натоварване и доставка)

  Комбиниран транспорт

 • Комплектен товар

  Комплектният товар е пълен товар на камиона, който по принцип е предназначен за един единствен получател. Международното понятие за това е "FTL" - Full Truck Load.
 • Контролен пункт

  Контролен пункт (checkpoint) наричаме оторизирана от LKW WALTER фирма, в която товарните превозни средства се изпращат за проверка преди да потеглят за товарния или разтоварния адрес. При тази проверка обучен персонал проверява техническото състояние на превозното средство, наличието на необходимите средства за укрепване на товара (напр. укрепващи колани), личните предпазни средства на шофьора и неговите знания относно съответните изисквания за безопасност на мястото за товарене/разтоварване.
 • Конвенция CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR (ЧМР) е конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки. Клаузите на CMR се прилагат задължително между всички страни по договора в международния автомобилен превоз на стоки.
 • Кръстосано стягане

  Метод за укрепване на стоката за предпазване от странично ускорение (срещу силите, действащи отстрани) чрез плътно товарене според формата на товарното помещение. Намира приложение например и в химическата индустрия.  Виж също Плътно товарене според формата.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, водещата в Европа борса за комплектни товари, е интернет платформа на LKW WALTER за транспортни партньори. Важното предимство на LOADS TODAY е, че транспортните партньори на LKW WALTER намират на LOADS TODAY само комплектни товари, които се възлагат и плащат от LKW WALTER.  Борса за товари LOADS TODAY

 • LTL

  LTL е английското съкращение за "Less than Truck Load" (частичен товар).

M

 • Мегатрейлър

  Мегатрейлър - полуремарке с вътрешна височина 3 м.
 • MiLog

  Mindestlohngesetz - Закон, регламентиращ общото минимално заплащане в Германия.
  От 1.1.2015 г. той регламентира в цялата страна определеното от закона минимално заплащане.
 • Митническа пломба

  Митническо заключване (митническа пломба) може да бъде поставена от митническите власти, както на товарното пространство на товарния автомобил (= пломбиране на помещението), така и на колет (= пломбиране на колет или опаковка) при транспортиране на митническа стока.
 • Мултилок лайстна за укрепване на товара

  Мултилок лайстната за укрепване на товара е стоманена греда на конструкцията на пода на ремаркето (на лявата и дясната рамка), с разположени един до друг отвори за закрепване за укрепващите колани.

N

 • Неутрализация

  Под неутрализацията се разбира, когата на мястото за товарене и/или разтоварване се скрива произходът на стоката или местоназначението. Различават се неутрализация на стойността на стоката и неутрализация на фирменото име.

O

 • Обемност

  Обемността е отношението на обема в куб.м към теглото в тона.
 • Онлайн заявка

  Онлайн изпращане на заявка чрез нашия портал за клиенти CONNECT.  Виж също CONNECT.

 • Опаковъчен лист

  Опаковъчният лист е списък на опаковките. Той служи за точно определяне на обема и вида на стоката.

P

 • Paperliner (полуремарке за превоз на хартия)

  Paperliner е специализирано полуремарке за хартиени товари с автоматична система за товарене и разтоварване (Joloda-релси, Joloda-шейни).
 • Плътно товарене според формата

  Плътното товарене според формата е вид укрепване на товара.

  При този метод за укрепване стоката се товари плътно и без междинни разстояния по границите на товарното помещение (плътно до челния борд, страничните капаци, колоните и т.н.).
  Плътното товарене според формата на товарното помещение в комбинация с XL-сертифицирани полуре-маркета се счита за особено ефективен метод за укрепване на товара.  Методи за укрепване на товара

 • Подложки против разместване

  Средства за укрепване на товара, които служат като подложки за увеличаване на триенето. Те са изработени от възпрепятстващи плъзгането материали, като например гранулирана гума, фазерни материали или картон с покритие.
 • Под със ситоефект

  Днес подът със ситоефект е обичайно покритие на дървения под (шперплат) в ремаркето.
 • Подвижни подпорни стойки/колони

  Това са подпорни стойки в ремаркето, които са закрепени вертикално към пода. Подвижните стойки служат като средства за укрепване на товара, към които стоката може да се фиксира.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (лични предпазни средства)

  Следните задължаващи знаци разпореждат постоянната употреба на личните предпазни средства: защитна каска (EN 397), предпазни очила (EN 166/EN 166-3), антифони (EN 352), покриващо тялото облекло, светлоотразителна жилетка (EN 471), работни ръкавици (EN 388) и защитни обувки с метални бомбета (EN 20345 S1)  Видеоклип "Лични предпазни средства (ЛПС)"

 • предпазители за ъгли

  Средства за укрепване на товара от различни материали (пластмаса, картон и др.), които предпазват стоката и коланите от повреди.
 • Предпазна мантинела (странична, задна)

  Задните носачи/предпазители са предпазно устройство на ремаркета и товарни автомобили, за да не може при злополуки други превозни средства да влязат под превозното средство.
 • Пристягане към пода

  Пристягането към пода е вид укрепване на товара.

  При този метод за укрепване на стоката посредством завързване към пода се повишава силата на тежестта на товара и по този начин се постига по-добро укрепване.

  Това се постига например чрез пристягане към пода с укрепващи колани.  Методи за укрепване на товара

R

 • respACT

  respACT е австрийска фирмена платформа за корпоративна социална отговорност - Corporate Social Responsibility (CSR) и устойчиво развитие. Като инициатор respACT подпомага своите фирми-членки с актуални новини и информация за устойчив бизнес, редовни възможности за създаване на връзки за сътрудничество и предложения за развиване на компетентности. "Отговорните действия" (Responsible actions) са насочени към обществена, екологична и икономическа модернизация на областите: управление и организация, пазар, служители, околна среда и общество. (www.respact.at)
 • Responsible Care (Отговорна грижа)

  Глобална доброволна инициатива на химическата индустрия, целяща подобряване на състоянието на здравето, безопасността и околната среда чрез строг самоконтрол.

  Сертификати

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  През 2005 г. LKW WALTER обедини областите сигурност/здраве, околна среда и качество. През 2008 г. беше въведена системата за управление на сигурността (Security Management). Оттогава посочените теми са обединени в понятието SHEQ.  SHEQ-Мениджмънт

 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS-оценката е система, разработена от Европейския съвет на химическата индустрия (CEFIC - European Chemical Industry Council).
  Оценката трябва да се подновява редовно на 3 години и служи като инструмент за квалифициране в единна форма на качеството, безопасността (персонална и материална защита), екологичното поведение и CSR-мерките за корпоративна социална отговорност на транспортните и логистични фирми.
  LKW WALTER е оценен по SQAS за пръв път през 1995 г.
 • Стойки

  Стойките са странични, вертикални придържащи щанги и са неразделна част от ремаркето.
 • Страничен капак

  Страничният капак (=странична външна стена на ремаркето) е конструктивно ограничение на товарната площ. Той служи за ограничаване, за да се възпрепятства падането на стоката.
 • Странично връзване с примка

  Метод за укрепване на товара според геометричната форма за предпазване от напречни ускорения (срещу сили, които действат странично). Намира приложение в стоманената индустрия.  Виж също Плътно товарене според формата.

T

 • T1, T2, T- документ

  T1, T2 и T- са митнически транзитни документи за нареждане на митнически стоки между 27-те страни членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария, Турция и Сърбия.
 • Тахограф

  Тахографът е електронен уред, който записва основно времето за шофиране и почивка.
 • Таутлайнер (щора без капаци)

  Таутлайнерът е полуремарке с тристранна щора без странични капаци.
 • Терминал (жп/ферибот)

  Терминал в комбинирания транспорт (шосеен-жп/кораб) е съоръжение за прехвърляне на товарни единици (седлови ремаркета, контейнери) на гари и пристанища.
 • TIR-карнет

  TIR-карнетът е транзитен документ с най-широка област на валидност. Той важи извън границите на ЕС на изток, в Близкия и Средния Изток. Международна асоциация на превозвачите IRU (за България AEBTRI) е организатор на системата за TIR карнет и поема в ЕС и други страни членки на конвенцията TIR отговорност за обезпечаване на митнически вземания до 100 000 евро / TIR карнет. В някои страни членки на TIR важи ограничена сума на гаранцията до 60 000 евро / TIR карнет.
 • Товарни превози само с влекачи (trucking)

  Под тракинг (trucking) разбираме превоза преди или след комбинирания транспорт, тоест тегленето на полуремаркета на LKW WALTER от товарния адрес до терминала за комбиниран транспорт/пристанище, респ. от терминала за комбиниран транспорт/пристанище до разтоварния адрес.  Виж също Комбиниран транспорт.

 • Транспортна застраховка

  Транспортната застраховка е застраховка на стоки. Застраховката започва от натоварването на стоката на договорения товарен адрес и завършва с нейното разтоварване. Тя покрива щетите, които излизат извън рамките на отговорността на превозвача съгласно CMR. Сключването на отделна транспортна застраховка се извършва по поръчение и за сметка на възложителя. Законова основа за това са "Общите условия за транспортните застраховки в Австрия" (AÖTB 1988).
 • Тресчотка с дълга дръжка

  Тресчотката с дълга дръжка, наречена още тресчотка за опън, служи като затегателен елемент при укрепването на товари с укрепващи колани. От април 2004 г. тресчотката с дълга дръжка съгласно стандарт EN 12195 трябва да генерира сили на предварително натягане от 375 до 500 daN.  Виж също Тресчотка с къса дръжка.

 • Тресчотка с къса дръжка

  Тресчотката с къса дръжка, наречена също тресчотка за натиск, служи като затегателен елемент при укрепването на товари с укрепващи колани. От април 2004 г. тресчотката с къса дръжка съгласно стандарт EN 12195 трябва да генерира сили на предварително натягане от 250 до 350 daN.  Виж също Тресчотка с дълга дръжка.

U

 • Укрепващи колани

  Укрепващите колани служат за укрепване и обезопасяване на товара. По принцип има укрепващи колани с тресчотка с къса дръжка (сила на натягане около 350 daN) и укрепващи колани с тресчотка с дълга дръжка (сила на натягане около 500 daN).

V

 • Вариант "кръгови курсове"

  При вариант "кръгови курсове" нашите транспортни фирми пътуват постоянно "на кръг" между две страни (напр. Германия - Франция - Германия).
 • Височина за товарене

  Странична височина за товарене: височина, до която ремаркето може да се товари отстрани.
  Задна височина за товарене: височина, до която ремаркето може да се товари отзад.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (сменяеми надстройки тип ВАП)

  Сменяемите надстройки тип ВАП се използват главно в комбинирания транспорт - железопътен/шосеен.
  Сменяемите надстройки от нашия собствен автомобилен парк отговарят на високите изисквания за укрепване на товара (тест съгласно EN 12642 XL). Понастоящем използваме повече от 200 такива.  Автомобилен парк от полуремаркета на LKW WALTER

X

 • XL-полуремаркета

  За разлика от стандартното полуремарке, XL-полуремаркето има особености на конструкцията, които подпомагат положително укрепването на товара - например подсилен челен борд, 4 ключалки на вратите, подсилен брезент, най-малко 32 странични дъски, подсилена конструкция и подсилени странични щори.

  Нашият собствен автомобилен парк от полуремаркета се състои само от XL-полуремаркета.  Виж също EN 12642 XL.

^ - Top

Тази интернет страница използва бисквитки, за да може да Ви гарантира възможно най-добрия потребителски опит. Чрез кликване върху "Приемане" Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако искате да изключите определени бисквитки, кликнете на тук. Допълнителна информация за това как използваме Вашите данни ще намерите в нашите Условия за ползване и Указания за защита на данните.

Приемане